نمونه پروژه های انجام شده سانترال، دوربين، شبكه و آيفون تصويری