مناقصه پشتیبانی مراکز تلفن کمیته امداد امام خمینی استان خراسان رضوی شرکت کاسپین الکترونیک در مناقصه پشتیبانی 32 مرکز تلفن کمیته امداد امام خميني (ره) در سطح استان خراسان رضوی برنده اعلام شد .  

ادامه مطلب